Vedtægter i Aarhus Rideklub

Aarhus Rideklub er en forening, og derfor har vi også en række vedtægter, som er de regler, vi skal drive klubben efter. Læs klubbens vedtægter her:

 

§1.
Klubbens navn er "Aarhus Rideklub", fork: AAR.
Klubbens hjemsted er Aarhus Kommune.

 

§2.
Klubbens formål er at varetage ridesportens interesser i Aarhus og omegn, og særligt at skabe aktiviteter for børn og unge, og opdrage disse i det forpligtende fællesskab.

 

§3.
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts- Forbund, hvorfor klubben og det enkelte medlem er forpligtede til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§4.
I rideklubben kan optages senior, junior og passive medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er valgbare til bestyrelsen men må aldrig være i flertal, endsige opnå tegningsret for foreningen. Unge under 16 år har ikke stemmeret. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftligt anmodning herom modtages af bestyrelsen, dog kan stemmeret på klubbens generalforsamling først opnås efter minimum 3 måneders medlemskab.

 

Medlemmer der er over 18 år og som ikke er fyldt 26 år betragtes som young riders.
Udmeldelse af klubben kan kun ske til den 1. januar ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Ved fraflytning fra klubbens hjemstedskommune kan udmeldelse dog ske ved fra datoen for fraflytningen at regne.

 

§5.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlinger, og er valgbare til bestyrelsen.

 

§6.
En enig bestyrelse kan udelukke et medlem i et tidsrum af maksimum 2 måneder. En udelukkelse skal begrundes skriftligt og kan først effektueres, når pågældende medlem har haft mulighed for at tale sin sag på et møde med bestyrelsen. Eksklusion af et medlem kan alene vedtages af en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. En midlertidig udelukkelse kan ankes til det lokale DRF distriktsråd og en egentlig eksklusion til DRFs Klageudvalg.

 

§7.
Medlemskontingent for indeværende år fastsættes af hvert års ordinære generalforsamling.

 

§8.
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Valget af disse, der sker ved den ordinære generalforsamling, gælder for 2 år ad gangen og således, at der hvert år afgår skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Når hele bestyrelsen er valgt, udpeger denne imellem sig, hvem der skal fungere som formand.

 

Ved vakancer indtræder primært de valgte suppleanter, og dernæst kan bestyrelsen supplere sig selv. De for en anden valgte indtræder i forgængerens aldersorden. Valget skal godkendes ved den første sammentrædende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubbens anliggender og disponerer i enhver henseende på klubbens vegne.

 

Alle beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog således at formandens stemme afgør flertallet, når stemmerne i øvrigt står lige. Ingen beslutning er gyldig, hvis ikke mindst 4 bestyrelses medlemmer har været til stede.

 

§9.
Bestyrelsen nedsætter hvert år et sportsudvalg. Formanden for sportsudvalget udpeges hvert år af den ordinære generalforsamling. Sportsudvalget skal forestå enhver form for konkurrencemæssig arrangement samt opvisninger og jagter.

 

§10.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. januar.

 

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen og medlemmerne fremsatte forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

 

Indkaldelse offentliggørelse på klubbens hjemmeside. Desuden skal der indkaldes skriftligt via personlig E-mail eller ved opslag på klubbens aktivitetsadresse betragtes alle som lovlig skriftlig indkaldelse.
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer. Det enkelte medlems stemmeret kan kun finde anvendelse på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.

 

Dagsorden er følgende:

Hvis et medlem forlanger det, skal afstemning anvendes.

 

§11.
Beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til forandring af vedtægterne en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal via distriktet indberettes til DRF til godkendelse.

 

§12.
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer.

 

§13.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde og har samme myndighed som den ordinære. Den kan indkaldes på bestyrelsens foranledning, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt henvender sig til formanden og forlanger dette med skriftlig angivelse af ønsket dagsorden.

 

§14.
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

 

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
Dersom klubben opløses, anvendes et muligt overskud efter bestyrelsens bestemme til ridesportslige formål i Aarhus Kommune.

Vores sponsorer