Vedtægter i Aarhus Rideklub

Aarhus Rideklub er en forening, og derfor har vi også en række vedtægter, som er de regler, vi skal drive klubben efter. Læs klubbens vedtægter her:

 

§1.
Klubbens navn er "Aarhus Rideklub", fork: AAR.
Klubbens hjemsted er Aarhus Kommune.

 

§2.

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten i Aarhus og omegn samt at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt. Navnlig at oplære børn og unge i hestens brug og pleje på en etisk og forsvarlig måde med udgangspunkt i faglig korrekt ridning og håndtering. Det er desuden klubbens formål at inddrage medlemmerne i fællesskabet samt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.

 

§3.
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts- Forbund, hvorfor klubben og det enkelte medlem er forpligtede til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§4.

I rideklubben kan optages junior, Young rider, senior og passive medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Medlemmer der er over 18 år og som ikke er fyldt 26 år betragtes som Young riders.

 

Juniormedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Alle der deltager i ridesportslige aktiviteter påkræves aktivt medlemskab.

 

Medlemskabet er gældende fra den dato, hvor skriftlig anmodning herom modtages af administrationen. Stemmeret på klubbens generalforsamling kan først opnås efter minimum 3 måneders medlemskab.

 

Udmeldelse af klubben kan kun ske til den 1. januar ved skriftlig henvendelse til administrationen. Ved fraflytning fra klubbens hjemstedskommune kan udmeldelse dog ske fra datoen for fraflytningen at regne - dog tidligst efter 3 måneders medlemsskab.

 

§5.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlinger, og er valgbare til bestyrelsen.

 

§ 6 A.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 udelukkelsesmåneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. 

 

§ 6 B.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan, af medlemmet, indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger. 

 

§ 6 C.

I det af §6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

 

Der betales fuldt kontingent i karantæne-perioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder. For § 6 B og 6 C gælder, at kontingent for indeværende periode skal betales. 

 

§7.

Medlemskontingentet forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. 

 

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§8.

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Valget af disse, der sker ved den ordinære generalforsamling, gælder for 2 år ad gangen og således, at der hvert år afgår skiftevis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

 

Når hele bestyrelsen er valgt, udpeger denne imellem sig, hvem der skal fungere som formand, næstformand og kasserer på et konstituerende møde. På det konstituerende møde gennemgås klubbens forretningsorden, og alle bestyrelsesmedlemmer godkender denne.

 

Ved vakancer indtræder primært de valgte suppleanter, og dernæst kan bestyrelsen supplere sig selv. De for en anden valgte indtræder, så de bedst muligt udfylder den ledige plads baseret på erfaring og kompetencer.  Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Valget skal godkendes ved den første sammentrædende ordinære generalforsamling. 

 

Hvis klubben ønsker at modtage lokaletilskud fra det offentlige, må følgende grupper af mennesker ikke indvælges i klubbens bestyrelse: 

 

I tvivlstilfælde bør den tilskudsgivende myndighed spørges før indvælgelse. 

 

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubbens anliggender og disponerer i enhver henseende på klubbens vegne.

 

Alle beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog således at formandens stemme afgør flertallet, når stemmerne i øvrigt står lige. Ingen beslutning er gyldig, hvis ikke mindst 4 bestyrelsesmedlemmer har været til stede.

 

§8a

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt, men i øvrigt efter behov - eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst følgende faste punkter på dagsorden: 

 

1. Valg af referent

2. Daglig drift

3. Meddelelser fra formanden 

5. Eventuelt 

6. Godkendelse af referat

7. Dato for næstkommende møde

 

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens. 

 

For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, skal mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Referenten fører beslutningsreferat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat godkendes ved det enkelte mødes afslutning. 

 

Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. godkendes referatet af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

§9.
Bestyrelsen nedsætter hvert år et sportsudvalg. Formanden for sportsudvalget udpeges hvert år af den ordinære generalforsamling. Sportsudvalget skal forestå enhver form for konkurrencemæssig arrangement samt opvisninger og jagter.

 

§10.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. januar.

 

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen og medlemmerne fremsatte forslag, skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

 

Indkaldelse offentliggørelse på klubbens hjemmeside. Desuden skal der indkaldes skriftligt via personlig E-mail eller ved opslag på klubbens aktivitetsadresse betragtes alle som lovlig skriftlig indkaldelse.
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer. Det enkelte medlems stemmeret kan kun finde anvendelse på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.

 

Dagsorden er følgende:

Hvis et medlem forlanger det, skal afstemning anvendes.

 

§11.
Beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til forandring af vedtægterne en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal via distriktet indberettes til DRF til godkendelse.

 

§12.
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer.

 

§13.
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde og har samme myndighed som den ordinære. Den kan indkaldes på bestyrelsens foranledning, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt henvender sig til formanden og forlanger dette med skriftlig angivelse af ønsket dagsorden.

 

§14.
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

 

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
Dersom klubben opløses, anvendes et muligt overskud efter bestyrelsens bestemme til ridesportslige formål i Aarhus Kommune.

 

Klubbens vedtægter er senest opdateret 27. februar 2024 efter vedtagelse ved den årlige generalforsamling.

Vores sponsorer